Máster Universitario en Física Nuclear e de Partículas e as súas Aplicacións Tecnolóxicas e Médicas.

 

 

 

 

USC

Máster Universitario en Física Nuclear e de Partículas
e as súas Aplicacións Tecnolóxicas e Médicas

versión castellano


AVISOS

SEMINARIOS

 

Distribución do plan de estudos en créditos ECTS, por tipo de materia

Créditos a realizar para obter o título de Máster
60
= CM

Tipo de materia

Créditos

 

Obligatorias

12

= MOb

Optativas

48

= MOp

Prácticas externas optativas

 

= PEOp

Prácticas externas obligatorias

 

= PEOb

Traballo fin de Máster

24

= TFM

Créditos totais ofertados

84

 

 

 

 

 

 

Explicación xeral da planificación do plan de estudos

  • Aspectos académico-organizativos xerais

O alumnado deberá realizar 60 ECTS divididos en dous semestres. No primeiro cursará 12 ECTS de asignaturas obligatorias. O Traballo de Fin de Máster, de 24 ECTS, realizarase no segundo semestre. O resto de créditos hasta 60 corresponde a asignaturas optativas a distribuír entre os dous semestres a elixir entre as ofertadas en cada semestre, segundo a táboa 5.1.3.

  • Planificación das ensinanzas para a consecución dos obxectivos e a adquisición de competencias.

A planificación das ensinanzas deste Máster estará baseada, de cara a consecución dos obxectivos e a adquisición de competencias, na impartición de clases presenciais de teoría, problemas e laboratorio no seu caso, e na tutorización personalizada dos alumnos matriculados. Por regra xeral o número de horas presenciais por ECTS será de 8 h. Algunhas materias, debido as suas especiais características, pódense apartar deste criterio.

O número de docentes necesarios para impartir cada materia será por regra xeral de 2 profesores para as materias de 3 ECTS e de ata 4 profesores para as de 6 ECTS.

O criterio xeral de avaliación para todas as asignaturas, salvo mención expresa na ficha da materia, estará baseado na avaliación continua do traballo persoal de cada alumno e na realización dun exame final común de todos os alumnos matriculados, coa recomendación de que o peso mínimo da avaliación continua na cualificación global sexa do 25 %.

A indicación metodolóxica para cada asignatura será por regra xeral, e salvo que se especifique o contrario na correspondente ficha, de clases maxistrais, resolución de problemas e no seu caso de impartición de seminarios avanzados.

 

Táboa-resumen do plan de estudos

SEMESTRE

MATERIA

TIPO

ECTS

  ORIENTACION
TEO       EXP     TEC

S1

Iniciación á Investigación

MOb

6

x

x

x

Temas Actuais en Física Nuclear e de Partículas

MOb

6

x

x

x

Aplicacións Médicas das Radiacións Ionizantes

MOp

3

x

Astrofísica Nuclear

MOp

3

x

x

Fenomeloxía Hadrónica

MOp

3

x

x

Física de Partículas Avanzada

MOp

3

x

x

Instrumentación Nuclear

MOp

3

x

x

Introducción á Física de Solitóns e aplicacións

MOp

3

x

Radioactividade  Ambiental

MOp

3

x

Supersimetría

MOp

3

x

Técnicas de Programación, Simulación e Análise de Datos

MOp

6

x

x

x

S2

Aplicaciones Científicas e Tecnolóxicas das Radiacións Ionizantes

MOp

3

x

Física de Astropartículas

MOp

3

x

x

Instrumentación Electrónica

MOp

3

x

x

Integrabilidad en Teoría de Campos

MOp

3

x

Materia de Alta Densidade

MOp

3

x

x

Teoría de Cordas

MOp

3

x

Traballo Fin de Máster

TFM

24

x

x

x

Descrición de códigos utilizados: MOb (materia obligatoria), MOp (materia optativa), TFM (Trabajo Fin de Máster)